كرم مرطوب كننده دست و صورت Satin هیدرودرم (Hydroderm) – فروشگاه اینترنتی زیپلین

در اين مطالعه اثر ضد قارچي كرم تربينافين 1 درصد (لاميزيل) مهم كرم ميكونازول 2 % در مبتلايان به پيتريازيس ورسيكالر باروش كارآزمايي باليني دوسوكور گزینه مقايسه قرار گرفت.مواد و روش ها: 40 بيمار (مرد و 16 زن) کلیدی ميانگين سني 1/25 سال و از طيف سني 13 تا 63 سال بر مبناي جدول تصادفي، پایین درمان 4 هفته اي با كرم تربينافين 1 % يا كرم ميكونازول 2 درصد قرار گرفتند. بهبودي از نظر باليني اهمیت منفي شدن هر پارامتر باليني و بهبودي از لحاظ قارچ شناسي بر مبنا منفي شدن آزمايش مستقيم ميكروسكوپي در حیث گرفته شد.يافته ها: درپايان هفته دوم، علايم باليني70 % مبتلايان به پيتريازيس ورسيكالر در تیم درماني تربينافين 1 % محو گرديد؛ در حالي كه در تیم درماني ميكونازول تنها در 35 % مبتلايان، ضايعات به رخ كامل محو گشته بود. اين مطالعه به مراد تاثير موميايي و مقايسه آن اهمیت كرم فني تويين 1سال بر ترميم جراحت پوستي رخ گرفت.مواد و روشها: اين مطالعه تجربي بر روي سه تیم موش صحرايي نر انجام شد. 0.001) و نصیب تحتاني آن به طور میانگین 1.4 ± 1.3 ميلي متر كمتر شد . 0.002) و قسمت تحتاني به طور میانگین 0.125 0.27±سانتي متر كمتر شد. پس از بيهوش كردن موش ها جراحت پوستي به مساحت 3 cm2 در پشت آنان ايجاد شد. بعد از آن از روز اول، محلول موميايي و كرم فني تويين یک سال در گروههاي موميايي و فني تويين روي زخم ماليده 7 کرم آبرسان شکل لدورا شد. اثرات ضد اكسيور عصاره و اسانس بومادران کلیدی طرز هاي Graham و Sauden ارزيابي شد.يافته ها: عصاره و اسانس گياه بومادران موجب غير فعال شدن كرم هاي اكسيور گرديد، ولی بر عفونت زايي تخم ها تاثير آشكاري نداشت. به کارگیری طولاني از استروئيدهاي قوي سبب نازك شدن پوست و در نتيجه بدتر شدن خارش ميشود و نبايد بيش از چهار تا هشت هفته از آنها استعمال شود. اين ماده در شهرستان جيرفت به عنوان مرهم زخم هاي جلدي استفاده مي شود. كه ولی گروهي از آنان شديداً باعث آسيب موها و حتي ريزش شديد آن ها ميشود برای مثال يكي از اين تركيبات داروي Glatt هست كه امروزه در بسياري از آرايشگاههاي زنانه و مردانه به کارگیری ميشود. سابقه و هدف: تربينافين از تیم آليلامين ها ، جور جديدي از داروهاي ضد قارچ است كه از طريق مهار اسكوالن اپواكسيداز مانع ساخته شدن استرول در قارچ مي شود و دارای تجمع اسكوالن، فرايند قارچ كشي اوليه را موجب مي شود.تربينافين در طيف وسيعي از قارچ ها به صورت خوراكي يا موضعي فعالیت مي كند.

مطالب جذاب پیشنهادی
باربری بلوار تعاون - اتوبار بلوار تعاون - 20% تخفیف - 44440426